Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

9737 0c65 400
Reposted fromspookiboo spookiboo viastonerr stonerr

May 03 2017

myselfwonderland
2762 611b 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
myselfwonderland
myselfwonderland
7665 1440 400
Reposted fromcarly carly viaszydera szydera
myselfwonderland
Łaziłem po mieście. Dryfowałem bez celu. Oglądałem sceny z życia ludzi, którzy nic mnie nie obchodzili. Wiedziałem, że gdziekolwiek pójdę, wszędzie będę czuł ten sam bezsens.
— Grażyna Bąkiewicz
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaszydera szydera
myselfwonderland
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
myselfwonderland
4639 39ac 400
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaszydera szydera
myselfwonderland

April 25 2017

myselfwonderland
6836 420c 400
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaszydera szydera
myselfwonderland
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

April 19 2017

myselfwonderland
myselfwonderland
8120 d53f 400
Reposted fromkelu kelu viaoski oski

April 10 2017

myselfwonderland
2007 0460 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
3461 9cc9 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
5823 d0d3 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
6087 2aef 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
4924 01f0 400
Reposted fromdoedeer doedeer
myselfwonderland
Gdybyś był, a nie bywał ...
— hey
Reposted fromte-quiero te-quiero viadoedeer doedeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl